Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 YILI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCISI LOJMAN BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU
29.12.2023

2024 YILI

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCISI LOJMAN BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

 

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Konut Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği her yıl ocak ayında gerekli değerlendirme yapılarak toplam puana göre sıra cetveli düzenlenmekte olup lojman puan listesine ve tahsis işlemlerine ilişkin Konut Tahsis Komisyonumuzun 26.12.2023 tarihli ve 2023/16252 sayılı kararı doğrultusunda;

 1. 2024 yılı lojman başvurularının, UYAP Sistemi üzerinden, Kişisel İşlemler ekranının à Kişisel İşlemler menüsü altında yer alan à Talepler sekmesinin à Lojman Başvuruları bölümünden, https://bakirkoy.adalet.gov.tr/lojman-basvurusuna-iliskin-gorseller adresli Adliyemiz internet sitesinin lojman menüsünde bulunan görsellerdeki gibi 01.01.2024 tarihinden başlamak üzere en geç 15.01.2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerektiği, süresinde yapılmayan başvuruların işleme alınmayacağı;
 2. 2023 yılı için lojman tahsis veya lojman değişim başvurusu bulunup, talebini 2024 yılı için yenilemeyenlerin lojman puan listesinden çıkarılacağı ve taraflarına lojman tahsis edilmeyeceği;
 3. Lojman başvurusu ekranındaki bilgilerde herhangi bir hata (hizmet süresi, taşınmaz bilgisi vs.) olması halinde, söz konusu hatanın HSK ile görüşülüp düzeltilmesi sağlandıktan sonra lojman başvurusunun yapılması gerektiği (hizmet süresi 01.01.2024 tarihine uyarlanmış hali ile yansımaktadır);
 4. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12. ve ATGV Konut Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca eşlerden birine lojman tahsis edilebildiğinden, eşlerden sadece birinin lojman talebinde bulunması gerektiği;
 5. Eşlerden biri lojmandan faydalandı ise diğer eş de lojmandan faydalanmış sayılacağından (evlenmeden önceki süreler hariç) beyannamenin bu husus dikkate alınarak doldurulması gerektiği;
 6. Başvuru yapacakların, aylık ve özlük hakları ile ilgili gelirleri hariç olmak üzere, kendisinin ve kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin 2023 Yılı Aralık ayına ait belgesinin (bordro vs.) eklenmesi gerektiği, söz konusu belgelerin eklenmemesi halinde başvuruların işleme alınmayacağı;
 7. ATGV’ nin 10.08.2023 tarihli ve 2023/2531 sayılı yazısı ile 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ve 20.02.2023 tarihinde Hatay ilinde meydana gelen depremler nedeniyle 11 ilde yıkıcı hasarlar meydana geldiği, bu depremler esnasında lojmanda, kiracı olarak ikamet ettikleri konutlarda veya kendilerine ait konutlarda mağdur olmuş hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, mülkiyeti ATGV’ ye ait lojmanlar için puanlama yapılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının vermiş olduğu ağır, orta ve hafif hasarlı rapora göre 1 yıl süreyle, evleri ağır hasar görenlere (+40), orta hasar görenlere (+30), hafif hasar görenlere (+10) puan verilmesinin uygun görüldüğü bildirildiğinden, depremin yıkıcı hasar vermiş olduğu söz konusu illerde ikamet etmekte olduğu evi  hasar gören hâkim ve Cumhuriyet savcılarının lojman puanlarına bahse konu raporları sunmaları halinde hasar durumuna göre puan ekleneceği, 1 yıllık süre sonunda (10.08.2024 tarihinde) eklenen puanların düşüleceği; anne, baba ve kardeşlerinin evleri hasar görenlere ise puan eklemesi yapılamayacağı;
 8. Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. Maddesi ve ATGV Konut Yönetmeliğinin 11. Maddesi uyarınca beyannameyi kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında kanuni kovuşturma yapılacağı ve bunlara konut tahsis edilmeyeceği;
 9. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında son 5 yıl içinde en az 1 yıl süreyle görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, süre sınırına bakılmaksızın hakkında yakın ve özel koruma kararı devam eden hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ve terör suçları kapsamında Sulh Ceza Hâkimliklerinde görev yapan hâkimlere  (+30) puan verilmesine ilişkin ATGV Yönetim Kurulunun 27/01/2021 tarih ve 4/29 sayılı ile yine ATGV Yönetim Kurulunun 10/02/2021 tarih ve 6/41 sayılı Kararına, Danıştay 12. Dairesinin 2021/3722 sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden, söz konusu görevlere ilişkin evrakların gönderilmemesi gerektiği;
 10. Lojman puan cetvelinin, lojmanda oturmayan yargı mensupları ve lojman değişikliği talebinde bulunan yargı mensupları olarak ayırım yapılmaksızın, sadece lojman puanları dikkate alınarak tek liste olarak düzenleneceği;
 11. Mevcut olan boş lojmanların, lojman puanı yüksek olandan başlamak sureti ile lojman puan listesinde ismi bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, lojman tercihleri dikkate alınarak teklif edileceği, kabul edilmesi halinde tahsis edileceği, kabul edilmemesi halinde ise müktesep haklarının ve puanları itibari ile sıralarının korunacağı, talep edilmesi halinde lojman semt tercihlerinin değiştirilebileceği;
 12. ATGV Konut Yönetmeliği’ nin 14. Maddesinde: " .......Kendisine konut tahsis edilen personel, tahsis kararının tebliğ tarihinden itibaren, meşru mazeret dışında, en geç 15 gün içinde kira sözleşmesini imzalayıp konuta girmediği takdirde, konut tahsis kararı iptal edilir. Bu takdirde konutun boş kaldığı süre için tahakkuk eden kira bedeli kendisinden tahsil edileceği gibi; vazgeçme iradesini Vakfa ulaştırdığı ya da 15 günlük sürenin dolduğu tarihten itibaren, kendisine 1 yıllık süreyle konut tahsis edilmez." denildiğinden, söz konusu hükmün aynen uygulanacağı;
 13. Lojman tahsis veya değişimi yapılan yargı mensuplarının, tahsis kararı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde lojmanı boşaltmaları halinde, boşaltma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile lojman tahsis edilmeyeceği;
 14. Lojman tahsis tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yapılan lojman değişim taleplerinin işleme alınmayacağı hususlarında bilgi edinilmesi rica olunur.29.12.2023
   

                                                              Hazar Turan ALİM
                                                              Adli Yargı
                                                              İlk Derece Mahkemesi
                                                              Adalet Komisyonu Başkanı
  KONUT TAHSİS KOMİSYONUNUN 26.12.2023 TARİHLİ VE 2023/16252 SAYILI KARARI (GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN)
  BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN GÖRSELLER (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.)

 

 

 

Adres

Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı No: 14 P.K. 34144 Bakırköy / İstanbul

Telefon

Santral: 0212 414 54 00

Faks: 0212) 543 01 59 (Muhabere)

E-Posta

bakirkoycbsisaretadalet.gov.tr